AAFMUA Working Committee Archive

aafmua-cn

2022 – 2024: The Working Committee

2020 – 2022: The Working Committee

2018 – 2020: The Working Committee

2016 – 2018: The Working Committee

2014-2016: The Working Committee

2012 – 2014 (PDF): AAFMUA-working-committee

2010 -2012 (PDF): The Working Committee

2008 -2010: The Working Committee

2006 – 2008 (.gif): Leadership team, The Working Commiittee

2004 – 2006: The Working Committee

2002 -2004: The Working Committee

2000 – 2002: The Working Committee